Bane og Facilitetsudvalget

 

Ansvarlig: Torben Faurholdt

Medlemmer: Mads, Jan og Jens

 

Sammensætning

Bane og Facilitetsudvalget består af min. 3 personer. Formanden udpeges af bestyrelsen. Den valgte formand skal være bestyrelsesmedlem. Udvalget skal være på plads senest ultimo februar.

 

Ansvar & myndighed

Udvalget har ansvaret for AAFF’s faciliteter, herunder bygninger, baneanlæg og maskiner. Udvalget er budgetansvarligt.

Formanden holder bestyrelsen orienteret om diverse aktiviteter, herunder økonomi. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens kommende værdier og leveregler.

 

Opgaver

Facilitetsudvalget har følgende opgaver;

·         Ansvarlig for udarbejdelse og implementering af vedligeholdelsesplan for såvel bygninger, baneanlæg og maskiner.

·         Ansvarlig for udarbejdelse og implementering af investeringsplan.

·         Udvalget har ligeledes ansvaret for at udarbejde en overordnet investeringsplan.

·         Udarbejdelse af en årsplan.

·         Ansøgning af fonde e. lign

·         .

·         Sikkerhed på banerne og generelle sikkerhedsbestemmelser for AAFF.

·         Elektronisk baneanlæg.

·         Udvalgets møder refereres skriftligt, referater sendes til AAFFs bestyrelse

 

 

Nybygningsudvalget

 

Ansvarlig: Frans

Medlemmer: Henrik, Mads og Bo

 

Sammensætning

Nybygningsudvalget består af min. 3 personer. Formanden udpeges af bestyrelsen. Den valgte formand skal være bestyrelsesmedlem. Udvalget skal være på plads senest ultimo februar.

 

Ansvar & myndighed

AAFF har til hensigt at opføre 3 nye baner på det nordvestlige areal samt en lagerhal på de sydøstlige areal. Bygningsudvalgets ansvar er at fremkomme med et detaljeret oplæg til bestyrelsesbeslutning omkring disse projekter.

Udvalget er underlagt AAFFs bestyrelse og udvalgets beslutninger har først egentlig virkning, når disse er vedtaget af AAFFs bestyrelse.

Udvalget skal holde sig inden for den ramme, som bestyrelsen har udstukket. Udvalget skal efterleve den kravspecifikation, som bestyrelsen har opstillet.

 

Opgaver

Bygningsudvalget har følgende opgaver:

•        Projektering af 3 nye skydebaner til opførelse i 2016

•        Projektering af lagerhal til opførelse i 2017

•        Udarbejdelse af budgetter for projekterne

•        Udarbejdelse for handlingsplan

•        Indhentning af tilbud på skitseforslag

•        Ansøgning af fonde e. lign.

•        Udvalgets møder refereres skriftligt, referater sendes til AAFFs bestyrelse

 

 

Banevagtudvalg

 

Ansvarlig: Bo

Medlemmer: Morten og Michael Lee

 

Sammensætning
Udvalget består af formanden samt 1-2 repræsentanter fra banevagtudvalget. Formanden udpeges af bestyrelsen. Den valgte formand skal være bestyrelsesmedlem. Udvalget skal være på plads senest ultimo februar.

 

Ansvar & myndighed
Udvalget har det overordnede ansvar for klubbens banevagthold, herunder formulering af banevagternes arbejdsopgaver og kompetencer.
Udvalget skal sikre, at klubbens banevagter lever op til gældende regler, og at de tilknyttede banevagter kan dække klubbens behov for vagter. Udvalget har således bemyndigelse til at regulere antallet af banevagter.
Lederen er banevagternes repræsentant i bestyrelsen og har derfor ansvaret for, at bestyrelsen holdes orienteret om banevagtudvalget.
Udvalget har budgetansvar.

 

 

Opgaver

Banevagtudvalget har flg. opgaver:

·         Banevagtudvalget udarbejder manual og retningslinjer for banevagternes opgaver.

·         Evaluering, udvikling og efteruddannelse af banevagter

·         Rekruttering og afvikling af banevagter

·         Udvalgets møder refereres skriftlig, referater sendes til AAFFs bestyrelse

 

 

 

Instruktørudvalg

 

Ansvarlig: Bo

Medlemmer: Lars, Erik N og Morten

 

Sammensætning

Udvalget består af formanden samt 1-2 repræsentanter fra instruktørkorpset. Formanden udpeges af bestyrelsen. Den valgte formand skal være bestyrelsesmedlem. Udvalget skal være på plads senest ultimo februar.

 

Ansvar & myndighed

Udvalget har det overordnede ansvar for klubbens instruktørkorps, herunder formulering af instruktørkorpsets arbejdsopgaver og kompetencer.

Udvalget skal sikre, at klubbens instruktører lever op til gældende regler, og at de tilknyttede instruktører kan dække klubbens behov for vagter. Udvalget har således bemyndigelse til at regulere antallet af instruktører i korpset.

Lederen er instruktørernes repræsentant i bestyrelsen og har derfor ansvaret for, at bestyrelsen holdes orienteret om instruktørkorpset.

Udvalget har budgetansvar.

 

Opgaver

Instruktørudvalget har følgende opgaver:

      Afvikling af min 2 årlige instruktørmøder

      Udarbejdelse af vagtplaner og information til instruktører herom

      Behandling af forslag og ideer fra korpset

      Behandling af henvendelser, der vedrører instruktører

      Evaluering, udvikling og efteruddannelse af instruktører

      Rekruttering og afvikling af instruktører

      Vedligeholdelse og indkøb af våben

      Udvalgets møder refereres skriftligt, referater sendes til AAFFs bestyrelse

 

 

 

Miljøudvalget

 

Ansvarlig: Frans

Medlemmer: Torben, Pia Larsen

Sammensætning

Miljøudvalget består af min. 3 personer, et bestyrelsesmedlem er udvalgsformand og øvrige er menige udvalgsmedlemmer. Udvalgsformanden udpeges af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest ultimo februar.

.

Ansvar & myndighed

AAFFs Miljøudvalg har til formål at sikre, at AAFF adresserer alle miljømæssige forhold proaktivt for derigennem at opnå, at AAFF bliver en af Danmarks grønneste skydeanlæg. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.

Udvalget er underlagt AAFFss bestyrelse og udvalgets beslutninger har først egentlig virkning, når disse er godkendt af AAFFs bestyrelse.

 

Opgaver

Miljøudvalget har følgende opgaver;

·         Udvalget skal formulere AAFFs miljøpolitik, herunder miljømålsætninger og heraf afledte miljøhandlingsplaner samt initiere heraf affødte miljøhandlinger

·         Tilse at AAFFs miljøgodkendelser altid er i bedste orden

·         Udvalgets møder refereres skriftligt, referater sendes til AAFFs bestyrelse

·         Udarbejdelse af en årsplan (oktober)

 

 

 

Ordensudvalg

 

Ansvarlig: Erik Lund

Medlemmer: Jens og Lars-Ole

 

Sammensætning

Ordensudvalget består af 3 personer bestående af to bestyrelsesmedlemmer og et menigt medlem som udpeges af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest ultimo februar.

 

Ansvar & myndighed

Udvalget er ansvarlig for at sikre god ro og orden samt høvisk tone/tale. Udvalget er ansvarlig for at behandle eventuelle klager omkring usportslig og usømmelig adfærd af AAFFs medlemmer. Ordensudvalgets afgørelse i en eventuel sag forelægges til beslutning af bestyrelsen. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.

 

Opgaver

Ordensudvalget har følgende opgaver;

·         Fastlæggelse af regelsæt for færden/optræden på/for AAFF.

·         Udvalget har pligt til at underrette alle involverede i sagen om selve afgørelsen og eventuel ankemulighed

·         Udvalget har pligt til at indhente alle fornødne oplysninger og indkalde eventuelle vidner

·         Information/kommunikation omkring regelsæt

·         Udvalgets møder refereres skriftligt, referater sendes til AAFFs bestyrelse

 

 

 

Sportsskytteudvalget

 

Ansvarlig: Bo

Medlemmer: Jens og Lars-Ole.

 

Sammensætning

Skydeudvalget består af min. 3 personer bestående af formanden for udvalget. Formanden udpeges af bestyrelsen og formanden udvælger repræsentanterne gerne fra de forskellige discipliner. Formanden vælges på det konstituerende bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling. Den valgte formand har herefter 1 måned til at sammensætte kommissoriet.

 

Ansvar & myndighed

Udvalget er økonomisk ansvarligt for alle skydearrangementer afholdt under dette. Formanden holder bestyrelsen orienteret om diverse aktiviteter, herunder økonomi i de forskellige discipliner og arrangementer. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.

Formanden har ansvaret for den generelle koordinering af alle aktiviteter under udvalget. De enkelte repræsentanter for discipliner har ansvaret for og koordinerer aktiviteterne inden for deres skydediciplin og orienterer formanden.

 

Opgaver

Skydeudvalget har følgende opgaver;

·         Ansvarlig for afholdelse og koordinering af skydeaktiviteter på AAFF.

·         Afholdelse af diverse stævner herunder klubmesterskab og juleskydning (altid den sidste lørdag inden jul)

·         Stævne/aktivitetskalender opdateres og gøres tilgængelig på web og i klubhus ved sæsonstart

·         Koordinering af dommere og hjælpere til stævner og arrangementer i det omfang dette er nødvendigt

·         Koordinering med cafeteriet og banevagter.

·         Ansvarlig for at banerne lever op til den nødvendige standard både generelt og i forbindelse med stævner og arrangementer

·         Udvalget udarbejder, implementerer og evaluerer den sportslige strategi

·         Ansvarlig for trænerudvikling

·         Trænersamtaler

·         Udarbejdelse af støttekoncept

·         Udarbejdelse af årsplan for udvalgets arbejdsopgaver senest 1. september

·         Udarbejdelse af et budget for udvalget (november)

·         Udvalgets møder refereres skriftligt, referater sendes til AAFFs bestyrelse

 

 

Køkken-/Festudvalg

 

Ansvarlig: Henrik

Medlemmer: Jan og Mathias.

 

Køkken-/Festudvalget består af min. 2 personer. Formanden udpeges af bestyrelsen. Den valgte formand skal være bestyrelsesmedlem. Udvalget skal være på plads senest ultimo februar

 

Ansvar & myndighed

Udvalget har ansvaret for AAFF’s klubhus, herunder driften af cateteriet.

Udvalget er budgetansvarligt.

Formanden holder bestyrelsen orienteret om diverse aktiviteter i klubhuset, herunder økonomi. Udvalget har ansvaret for at der bliver lavet opgørelse af kassebeholdning og dagens omsætning og transport af kontanter fra klubhus til bank.

Udvalget er ansvarlig for at medarbejdere overholder vores egenkontrolprogram.

Udvalget er ansvarlig for booking af klubhuset.

 

 

Opgaver

Drift af cafeteriet

Indkøb af fødevarer

Sørge for at der bliver udført rengøring af klubhuset.

Arrangere 1 årlig sommerfest

Arrangere 1 årlig juleafslutning (i forbindelse med juleskydning)

Hold i dag

Instagram