Det originale dokument kan tilgås via link nederst på siden.

Instruks:

Nordjyllands Politi Journalnr.: 5100-50530-00112-23
Ledelsessekretariat Dato: 14. december 2023
Jyllandsgade 27,
9000 Aalborg
Sagsbehandler: 23749
Tlf. 96301448 Id-nr:

INSTRUKS for brugen af skydebane til Flugtskydning.
Forening eller skydebanens navn: Aalborg Flugtskydningsforening
Banens beliggenhed (adresse): Gi. Hvorupvej 141

DENNE INSTRUKS SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN ALLE SIDER AF INSTRUKSEN SKAL VÆRE SYNLIGE.

Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerhedsbestemmelser og nedennævnte særlige vilkår overholdes.

1. Ejer- og brugerforhold:
Ejer af banen: Aalborg Flugtskydningsforening / Aalborg Kommune
Varig bruger af banen: Aalborg Flugtskydningsforening

2. Baneanlægget består af:
Skeetbane, 3 Nordisk trap baner, i jagtbane (med baner til side, bag og spids-duer, sidsnævnte mid lertidigt nedlagt) 1 bagduebane med separat kastemaskine, I sportingbane, i kombinationsbane til OL-trap og sporting samt i Øvebane 3. 1 bueskydebane (på skeet-banen). 1 underjordisk 100 m rørskydebane til riffelindskydning, hvor der er fastsat særskilt skydeinstruks, hvorfor denne ikke er omfattet af indeværende instruks.

3. Anvendelse:
Anlægget må kun anvendes af flugtskydningsforeninger under Dansk Skytte Union, Danmarks Jægerforbund eller af personer med gyldig våbentilladelse eller anden bemyndigelse (jf. nedenstående). Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning.
Der må kun anvendes:
a. Våben:
(1) Flugtskydning: alm. forekommende hagigeværer
(2) Bueskydning: alm. forekommende buer

b. Ammunition:
(1) Flugtskydning: Der må anvendes stålhagi, jf. konkurrenceregler (max. Hagi nr. 7) samt hagi nr. 6. Desuden må der anvendes blyhagi på OL-trapbanen samt skeetbanen.
(2) Bueskydning: alm. pile

4. Afspærringsforanstaltninger og advarsler:
a. Fast afspærring:
(Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen med instruksen).
(1) Bag linjen for flugtskydningsstandepladserne skal der være opsat fast træhegn
(2) De fastsatte regler for adgang til skydelokaler og kuglefangsrum på riffelindskydningen skal nøje overholdes.
(3) Der skal på steder med færdsel opsættes skilte med advarsel mod nedfald af duerester, hvor dette kan forekomme.

b. Foranstaltninger inden skydning:
Enhver skytte skal forinden skydning informere sig om de af flugtskydeforeningen udarbejdede lokale bestemmelse og vejledninger for benyttelse af anlægget. Flugtskydeforeningen er ansvarlig for, at alle -og navnlig gæster er bekendt med de særlige sikkerhedsregler, der gælder for banens anvendelse i forhold til den nærliggende lufthavn.

5. Supplerende vilkår:
a. Tekst på advarselsskilte skal være læselig.

b. Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks udbedres.

c. Det skal straks meldes til politiet, såfremt der i hanens bagland anlægges trafikårer, beboelsesbygninger eller lignende.

d. Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på banen.

e. Alle, der opholder sig på/ved skydestandpladserne, skal bære briller.

f. Al skydning (undtagen bueskydning og riffelindskydning på rørbane) skal bringes til øjeblikkelig ophør god tid forinden mulig lufttrafik over banen.

g. Der skal ved samtlige skydninger medvirke en af flugtskydeklubben udpeget ansvarlig for sikkerheden Denne har bl.a. til opgave at påse, at skydning i de pkt. f angivne situationer bringes til ophør. Den sikkerhedsansvarlige må ikke selv deltage i skydningen under sit tilsyn med sikkerheden. Den sikkerhedsansvarlige skal holde sig orienteret i forhold til luftfart, der anvender transponder — eksempelvis på FlightRadar24. Flugtskydeforeningen skal til enhver tid kunne redegøre for, hvem der under en konkret skydning er ansvarlig for sikkerheden.

h. Skydebanerne må ikke anvendes til skydning i vinkel over 30 grader, herunder spidsduer samt visse typer skeetskydning.

i. Aalborg Flugtskydeforening skal fra de civile og militære luftfartsmyndigheder (Trafikstyrelsen og Flyverkommandoen) samt Aalborg Lufthavn følge enhver konkret anvisning, der er begrundet i hensyn til flysikkerheden, herunder at banerne midlertidigt ikke må anvendes grundet eventuelle flyvninger af særlig karakter e.g. øvelser og opvisning.

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

Aalborg, den 26. januar 2024

Banen skal synes igen senest den:
1. februar 2025 (P704-63)12/2016)
Rune Vestergaard Juridisk Chefkonsulent / John Heby Politiassistent   
Hold i dag

Instagram